learning-frame-rate

تعداد فریم ریت در دوربین مدار بسته به چه معناست ؟

تعداد فریم ریت در دوربین مدار بسته به چه معناست ؟

تعداد فریم ریت در دوربین مدار بسته به چه معناست ؟

23 تیر 1398

learning-frame-rate

در این مقاله سعی داریم به بررسی تعریف فریم ریت و کاربرد آن در دوبین های مداربسته را با هم بیاموزیم.
با ما همراه باشید

برای دریافت و مشاهده این مقاله اینجا کلیک کنید

 

تعداد فریم چه اهمیتى دارد ؟

مغـز انسـان بـراى اینکـه یـک تصویـر را به صـورت متحـرك ببند نیاز بـه حداقل 25 تـا 30 فریـم در ثانیه دارد. یعنـى بایـد در یـک ثانیـه 25 تـا 30 تصویـر پشـت هـم پخـش شـوند تـا شـما کامـلا حـس یـک فیلـم زنـده را دریافـت کنیـد. اگـر تعـداد فریـم هـاى تصویـر بـه انـدازه کافـى نباشـد شـما حسـى از قطعـى تصاویـر را در زمـان پخـش خواهیـد داشـت و پـرش هـاى کوچـک بیـن فریـم هـا را حـس مـى کنیـد. اگـر تعـداد فریـم هـا از سـطحى مشـخص کمتـر شـود شـما دیگـر فیلـم را بـه صـورت تعـدادى........

نرم افزارهای مورد نیاز

در این پست سعی داریم برخی از نرم افزارهای مورد نیاز دوربین های تحت شبکه برند های هایک ویژن - داهوا و پاناسونیک را معرفی کنیم. همچین می توانید نرم افزارها را در زیر با لینک مستقیم از سایت تولید کننده دانلود فرمایید.

اطلاعات بیشتر
23 بهمن 1398
نظرات